Algemene voorwaarden

ALGEMENE INSCHRIJFVOORWAARDEN

De onderneming Judo Club Amstelveen is gevestigd op Bovenkerkerweg 81 te Amstelveen en is actief in de branche Binnensport. Het bedrijf is bij de kamer van koophandel geregistreerd onder kvk nummer 81576013 en is gelegen in de gemeente Amstelveen.

Bankrekening nummer: NL05ABNA0891878513 tnv Judo Club Amstelveen BV.

Als je lid bij ons bent of wilt worden en gebruik maakt van onze diensten of producten, dan doen wij dat graag met heldere en transparante afspraken. Door je inschrijving verklaar je deze algemene voorwaarden en de huisregels van Judo Club Amstelveen te accepteren. De algemene voorwaarden en de huisregels zijn terug te vinden op www.judoclubamstelveen.nl en op te vragen bij info@judoclubamstelveen.nl.

Artikel 1. Inschrijving: Het inschrijven voor een lidmaatschap is mogelijk vanaf 18 jaar. Minderjarigen mogen zich inschrijven indien één van de ouders en/of wettelijke vertegenwoordiger de overeenkomst mede ondertekent.

Artikel 2. Duur van het lidmaatschap: Een lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde duur.

Artikel 3. Opzegging van het lidmaatschap: Het lidmaatschap kan slechts schriftelijk worden opgezegd tegen het einde van de lopende maand met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Onder “schriftelijk” wordt in deze voorwaarden tevens verstaan per e-mail.

Artikel 4. De lesgelden zijn per kwartaal: De lesgelden dient telkens per kwartaal vooraf te worden voldaan door middel van automatische incasso, waartoe het lid Judo Club Amstelveen machtigt. Betalingen van de lesgelden lopen het gehele jaar door ook gedurende schoolvakanties, sportschoolsluiting en sluitingen wegens wedstrijden, ziekte, ongevallen, overmacht, etc. Met het vaststellen van de hoogte van de lesgelden en de jaarlijkse bijdrage is hiermee al rekening gehouden. Het opschorten van de lesgelden per kwartaal is slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk en zal telkens per individueel geval door Judo Club Amstelveen worden beoordeeld. Het lid kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop Judo Club Amstelveen deze opschorting toepast.

Artikel 5. Lesgeld per kwartaal: Het lid is telkens per kwartaal het lesgeld aan Judo Club Amstelveen verschuldigd: zie prijslijst. Deze bijdrage wordt telkens per kwartaal afgeschreven voor het daaropvolgende periode. Indien een lid gedurende het lopende kwartaal instroomt, zal deze contributie bijdrage naar rato in rekening worden gebracht. Er vindt geen restitutie van de contributie plaats, ook niet wanneer een lid het abonnement gedurende het lopende kwartaal opzegt.

Artikel 6. Prijswijziging: Judo Club Amstelveen is gerechtigd haar prijzen voor lesgelden eenmaal per jaar te indexeren.

Artikel 7. Examens en privélessen: De kosten voor examens en privélessen zijn niet bij de lesgelden inbegrepen.

Artikel 8. Openingstijden: Judo Club Amstelveen stelt de openingstijden, alsmede de lesroosters, leslocaties, lesvormen en tarieven vast en behoudt zich het recht voor deze op ieder gewenst moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden ten minste 30 dagen voor het ingaan van de wijziging kenbaar gemaakt, behalve tijdens (school)vakanties. Het lid heeft het recht het lidmaatschap tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt op te zeggen.

Artikel 9. Afwezigheid: In het geval van afwezigheid van het lid bij een van de lessen of examens, blijft het lid de volledige lesgelden c.q. examengelden verschuldigd. Er vindt geen restitutie van reeds betaalde lesgelden of abonnementsgelden plaats.

Artikel 10. Niet-tijdige betaling: Indien de lesgelden niet van de door het lid opgegeven bank- of girorekening kon worden afgeschreven, behoudt Judo Club Amstelveen zich het recht voor om de vordering, nadat Judo Club Amstelveen het lid schriftelijk heeft aangemaand alsnog tot betaling over te gaan, uit handen te geven aan een incassobureau en het lid verdere deelname aan de lessen en activiteiten van Judo Club Amstelveen (tijdelijk) te ontzeggen totdat de openstaande bedragen zijn voldaan. Alle kosten voor invordering (zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk) komen voor rekening van het lid.

Artikel 11. Aansprakelijkheid: Judo Club Amstelveen, haar directie en haar medewerkers en instructeurs zijn niet aansprakelijk voor schade of letsel die het lid of derden tijdens de lessen of het verblijf in de sportschool lijdt c.q. oploopt. Voorts aanvaardt Judo Club Amstelveen geen aansprakelijkheid voor schade letsel dat door een derde aan het lid wordt toegebracht tijdens het verblijf in de sportschool of tijdens lessen. Deelname aan één of meerdere van de door Judo Club Amstelveen aangeboden sporten geschiedt geheel voor eigen risico. Voorts aanvaardt Judo Club Amstelveen en haar directie geen aansprakelijkheid voor zoekgeraakte, gestolen of beschadigde eigendommen van het lid en/of derden.

Artikel 12. Schade aan het gebouw en eigendommen van Judo Club Amstelveen: Schade toegebracht door leden en/of derden aan de inventaris c.q. het gebouw van Judo Club Amstelveen, dan wel aan zaken of gebouwen die door Judo Club Amstelveen van derden worden betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst, door leden en/of derden, is verhaalbaar op grond van wettelijke aansprakelijkheid.

Artikel 13. Lichamelijke conditie: Het lid dient de sportinstructeur tijdig te informeren over eventuele (lichamelijke) beperkingen, bijzondere condities, blessures of letsel, zodat de instructeur hier tijdens de lessen rekening mee kan houden. Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor het consulteren van een huisarts, voordat hij/zij aan één of meerdere van de sporten deelneemt of wanneer hij/zij last heeft van blessures of letsel.

Artikel 14. Uitsluiting van deelname en ontzegging van toegang: Leden en/of ouders/verzorgers van het lid, die zich schuldig maken aan wangedrag, overlast bezorgen, de instructies van de instructeur niet opvolgen, de huisregels van Judo Club Amstelveen niet in acht nemen, in strijd handelen met de onderhavige voorwaarden of die de goede naam van één of meer medewerkers/instructeurs van Judo Club Amstelveen in diskrediet brengen, kunnen tijdelijk of permanent de toegang tot de sportschool worden ontzegd. Leden verliezen in dat geval hun recht langer deel te nemen aan lessen, doch behouden hun lopende betalingsverplichtingen.

Artikel 15. Wijziging van de voorwaarden: Judo Club Amstelveen behoudt zich het recht voor om de onderhavige voorwaarden op ieder gewenst moment, eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen per direct ingaan en kenbaar worden gemaakt. Het lid heeft dan het recht het lidmaatschap binnen 30 dagen op te zeggen.

Artikel 16. Portretrecht: Judo Club Amstelveen behoudt zich het recht voor om foto’s en video’s welke worden gemaakt tijdens lessen, open dagen, demonstraties, examens, en dergelijke, te openbaren ter promotie van haar zakelijke activiteiten, waaronder doch niet uitsluitend publicatie daarvan op haar website, in advertenties en social media. Het lid geeft Judo Club Amstelveen hiertoe, door het aangaan van het lidmaatschap, onherroepelijk toestemming en zal afzien van een eventueel beroep doen op de portretrechten ter zake.

(artikelen lopen tot en met artikel 16. Bijgewerkt op 22-12-2022).